متن نویسی

نوشتن

وقتی می‌نویسم تازه نفس می‌کشم. یک نفس تازه‌‌دم صبحگاهی

ادامه مطلب »

عشق

بی‌شکلی را چطور می‌توان نشان داد؟ یعنی شکل معینی

ادامه مطلب »